• سه سنگ بزرگ در دفینه یابی
    نشانه های گنج

    سه سنگ بزرگ در دفینه یابی

    سه سنگ بزرگ در دفینه یابی سه سنگ بزرگ در دفینه یابی   سنگ ایستاده در گنج یابی ، چنین موقعیتی گواه از سه قبر سرداری مهم در منطقه است . چنین نمادهای دارای نسخه هستند و درون نسخه از این سه شاخص نامبرده شده و نقطه قبور در بالاتر از نماد یعنی اگر دقت کنید نمادها در پایین شیب قرار دارند و در راسته هر سنگ و هر شاخص شما به سمت طلوع خورشید گام بردارید و بیاید از شیب بالا به قبور برخورد میکنید . دقیقا قسمتی که عکاس ایستاده و تصویر گرفته. این نوع قبور دارای مقداری برجستگی کمی نسبت به محیط هستند مثل تلی بسیار کوچک نمایان است…