• رمزگشایی عبادتگاه و معبد در گنجیابی
    نشانه های گنج

    رمزگشایی عبادتگاه و معبد در گنجیابی

    رمزگشایی عبادتگاه و معبد در گنجیابی رمزگشایی عبادتگاه و معبد در گنجیابی   : در گذشته در معابد و عبادتگاه ها سکه و اشیای قیمتی زیادی دفن میکردند. همانطور که در تصویر مشاهده میکنند اشاره به یک منطقه اعتقادی و مقدس دارد و نشان مکانهای مقدس و عبادتگاه که در این منطقه نیایش ،عبادت و یکسری مراسم خاصی انجام میشده است. روش رمزگشایی آثار و علائم عبادتگاه و معبد در گنج و دفینه یابی اما نکته ای که مهم و حائز اهمیت است دو زوج مذکر و مونث در دو طرف غرب و شرق آن است که دستها به علامت نیایش و احترام و عبادت به آسمان کشیده شده است…