• گاز طلا چیست؟ آیا طلا گاز تولید میکند؟
    نشانه های گنج

    گاز طلا چیست؟ آیا طلا گاز تولید میکند؟

    گاز طلا چیست؟ آیا طلا گاز تولید میکند؟ گاز طلا چیست؟ آیا طلا گاز تولید میکند؟   سایر فلزات چطور؟ این حرف از کجا سرچشمه میگیرد؟ قبل از هرچیز سعی میشود تا این مطلب درکمال سادگی و روان بودن به بررسی سوالات فوق بپردازد. گاز یکی از ۴ حالت ماده است (جامد-مایع-گاز-پلاسما) که فاقد شکل بوده و فاصله مولکولی در این حالت بسیار بیشتر از جامد و مایع است. و باعث شده تا ماده به حالت گاز درآید. حال اگر یک ماده جامد یا مایع بخواهد تبدیل به گاز شود باید ساختار  ملکولی آن از هم بپاشد و بین ملکولها فاصله بیفتد. که در این صورت ماده جامد یا مایع…