• تله ماسک مرگ در دفینه
    نشانه های گنج

    تله ماسک مرگ در دفینه

    تله ماسک مرگ در دفینه تله ماسک مرگ در دفینه   در این مقاله  طریقه عملکرد تله ماسک مرگ در دفینه را قرار دادیم . جویندگان و جستجوگران  گنج و دفینه در هنگام حفاری باید بسیار مراقب خطرات و تله ها و طلسمات باشند . یکی دیگر از تله های مرگ در گنج یابی و دفینه یابی تله ماسک می باشد .  این تله بر روی تخته سنگ ایجاد شده است و بسیار شبیه به صورت و چهره انسان می باشد . تله ماسک مرگ در دفینه تله ماسک در عکس به تخته سنگ با دقت نگاه کنیم و آن را با تخته سنگ های دیگر موجود در عکس مقایسه…