• جایگاه سنگچین و مقبره
    فلزیاب ها

    جایگاه سنگچین و مقبره

    جایگاه سنگچین و مقبره جایگاه سنگچین و مقبره   در گنجیابی نشان از وجود قبری میدهند این نوع قبوری که بسیار در طبیعت دیده میشود و با شاخص سنگچین فقط در صورتی میتوان فهمید که ارزش بسزایی دارند که جایگاه آنها را به دقت بررسی کنید که آیا تو شیب هستند یا خیر؟ جایگاه سنگچین و مقبره در گنجیابی و دفینه یابی : اگر هفت عدد در کنار هم به صورت دایره ای شکل وجود داشته باشد دارای اهمیت هست. ولی اگر در میان آنها قبر کودکی وجود داشت بسیار اهمیت دارد. در بالای شیب باشند هم اهمیت بیشتری دارد. هنگامی که یک قبر در مرکز و تعدادی به صورت…