• قبرهای اشکانی
    نشانه های گنج

    قبرهای اشکانی

    قبرهای اشکانی قبرهای اشکانی   آیین تدفین و قبور اشکانیانی در باستان چگونه بوده؟ تدفین در امپراطوری بزرگ اشکانیان در باستان مطابق با فرهنگ بومی بود و مردمان باستان بر طبق آیین منطقه خود اموات خود را دفن می کردند. در زیر به برخی از این موراد اشاره میکنیم در شوشتر درگورهای سردابه ای و تابوت استفاده میشدو در شوش از تابوت استفاده میشد. درکنگاور سه نوع تدفین تابوت، گوردخمه، گورخمره کشف شده است. درغرب سرزمین اشکانیان دفن اجساد در دیوار و کف خانه خشتی مرسوم بود دردشت مغانگور خمره ای استفاده میشد. قبرهای اشکانی در پارک طاق بستان نیزیک گورستان وسیع گورخمره ای یافت شدهدرهمدان تعدادی گورخمره ای وتابوت…