• تشخیص باستانی بودن مکان
    نشانه های گنج

    تشخیص باستانی بودن مکان

    تشخیص باستانی بودن مکان تشخیص باستانی بودن مکان   : مواردی وجود دارند که در صورت دیده شدن در مکان دلیل بر باستانی بودن محل شما می باشد و اهمیت محل را بازگو می کند. وجود نام معروف محل وجود روایات راجع به محل وجود قلعه در نزدیکی وجود رود و چشمه در اطراف وجود روایات در مورد قلعه های اطراف وجود قبرستان های باستانی در اطراف جهت های قرار گیری قبور اسلامی و غیر اسلامی وجود مکان مقدس در نزدیکی (برای شناخت قدمت کمک می کند) وجود سفال هایی در محیط اطراف… تشخیص باستانی بودن مکان در حین حفاری امکان داره که با علائم و آثار زیادی مواجه بشوید…