• گنج های دوران اسلامی
    نشانه های گنج

    گنج های دوران اسلامی

    گنج های دوران اسلامی گنج های دوران اسلامی   : موضوع امروز در مبحث گنج یابی مربوط به دفینه های اسلامی می باشد. دفینه هایی که ما از آنها در دوران اسلامی یاد می کنیم مربوط به پیشکشهای باستانیان است که معمولا با درختانی مانند چنار، زالزالک، بنه، سنجد و…. مشخص می شدند .همچنین خزانه های باستانی و بیمه اماکن و نذورات در این دوره رواج داشته. توجه کنید در دوران بعد از اسلام معمولا قبور خالی از هدایا بودند. گنج های دوران اسلامی سنگ صندوق ، سنگ تابوت و تپه بانک ایلخانی همگی مربوط به دوره غزنویان، صفاریان، ایلخانان، افشاریان، صفویان و سامانیان می باشد که اغلب با روش…