• حوض های ساروجی و سنگی
    آثار و علائم

    حوض های ساروجی و سنگی

    حوض های ساروجی و سنگی حوض های ساروجی و سنگی   : باستانی در بعضی مناطق ایران به چشم میخورند که نشانه های خوبی برای زندگی در زمان باستان می باشند. لطفا این حوض ها را تخریب نکنید و به مواردی که در مورد این حوض هامی باشد توجه کنید: این حوض ها اغلب در دفینه_گذاری کاربرد دارند و بیشتر در ارتفاعات دیده می شوند توجه کنید اگر آب چشمه بعد از طی دو یا سه متر اگر به این حوض ها بریزد، حتما باید حوض جنس ساروجی داشته باشد تابش خورشید به این حوض ها باید از طلوع تا غروب باشد این حوض ها سایبان یا صخره و کوهی به عنوان سایبان…